ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ของ kobtanakorn.com

บททั่วไป

เมื่อท่านเข้าชมและใช้บริการส่วนใดของเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ที่กำหนดดังต่อไปนี้ และที่ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะ ในการนี้ ท่านพึงทราบว่าข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ที่กำหนดไว้นี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า โดยการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะถูกแสดงอยู่บนหน้านี้และเมื่อท่านได้เข้าใช้เว็บไซต์นี้ภายหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ย่อมถือว่าท่านตกลงยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ทั้งหมดตามที่ได้เปลี่ยนแปลงแล้ว

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อมูลต่าง ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ เช่น ข้อความ รูปภาพ วีดีทัศน์ เสียง กราฟฟิค หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (รวมเรียกว่า เนื้อหา”) เป็นสิ่งที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่ว่าจะจดทะเบียนแล้วหรือไม่ โดยผู้จัดทำเว็บไซต์ เป็นเจ้าของ มีสิทธิ หรือมีอำนาจควบคุมการใช้เนื้อหานั้น

เงื่อนไขการใช้

เว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลข่าวสารและเพื่อการศึกษาเท่านั้น เนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลทั่วไป

ข้อสงวนและข้อจำกัดความรับผิด

โปรดทราบว่าเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ มิใช่การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน มิใช่การชักชวนให้ทำการลงทุน ท่านจึงต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงภัยด้วยตนเองหากมีการกระทำหรือตัดสินใจใด ๆ โดยอาศัยเนื้อหาจากเว็บไซต์นี้  ผู้จัดทำเว็บไซต์ ไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลใด ๆ ในความสูญหาย หรือเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม จากการใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ซึ่งรวมถึง การที่เนื้อหานั้นไม่ถูกต้อง ผิดพลาด ไม่ครบถ้วน ไม่เป็นไปตามเวลา ไม่สมบูรณ์ ถูกลบ ถูกแก้ไข มีข้อบกพร่อง ไม่สามารถแสดงผล มีไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือความขัดข้องของระบบสื่อสาร

สิทธิในการเข้าถึง

ผู้จัดทำเว็บไซต์สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ของบุคคลใด หรือจากเลขที่อยู่อินเทอร์เน็ตใด โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวหรือระบุเหตุผลในการดำเนินการนั้น นอกจากนี้ ยังสงวนสิทธิในการปรับปรุงหรือแก้ไขเว็บไซต์หรือเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์นี้ ในเวลาใด ๆ ก็ได้

การบอกเลิกสมาชิก
ผู้ใช้งานสามารถยกเลิกสมาชิกเมื่อใดก็ได้ สามารถทำได้ที่ระบบจัดการสมาชิก หรือ แจ้งให้แอดมินทราบทางอีเมล์
โดยยังมีสิทธิใช้งานจนถึงรอบบิลถัดไป


นโยบายความเป็นส่วนตัว

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์ kobtanakorn.com โปรดศึกษาได้จาก Privacy Policy