elliott wave masterclass online course
การนับคลื่น Elliott Wave มักไปผิดทาง เพราะละเลยกฎที่สำคัญ ได้แก่ “จำนวนคลื่นย่อย” ที่ประกอบร่างกัน เป็น Wave Formation แบบต่าง ๆ
.
หลายท่านกลับไปให้ความสำคัญกับเรื่อง Fibonacci ก่อน ซึ่งมันไม่ใช่กฎ เป็นเพียงข้อชี้แนะเท่านั้น ดังนั้นการติดกระดุมเม็ดแรกของการนับเวฟ จึงควรให้ถูกต้องด้วยการแกะคลื่นย่อยให้ละเอียด
.
จำนวนคลื่นย่อย ของคลื่น Elliott Wave แบบต่าง ๆ มีดังนี้
.
1. Impulse Wave : ประกอบด้วย 5 คลื่นหลัก ระบุคลื่นเป็น 1-2-3-4-5
โดยจะย่อยลงไปเป็น 5-3-5-3-5 (ยกเว้นกรณีที่คลื่น 4 เป็น Triangle และ 2 หรือ 4 เป็น Combination W-X-Y-X-Z)
.

CADAUD Impulse Wave คลื่นหลัก 1-3-5 เป็น Impulse Wave ต่างก็ประกอบด้วยคลื่นย่อย 5 คลื่น คลื่น 2 และ 4 เป็นคลื่นปรับ Zigzag และ Flat ตามลำดับ ประกอบด้วย 3 คลื่นย่อย


2. Ending Diagonal : ประกอบด้วย 5 คลื่นหลัก ระบุคลื่นเป็น 1-2-3-4-5 โดยจะย่อยลงไปเป็น 3-3-3-3-3

AOT เกิดรูปแบบ Ending Diagonal ขึ้นที่ปลายแนวโน้มขาขึ้น ประกอบด้วย 5 คลื่นหลัก โดยแต่ละคลื่นแบ่งเป็นคลื่นย่อย 3 คลื่น

3. Zigzag : ประกอบด้วย 3 คลื่นหลัก ระบุคลื่นเป็น A-B-C ย่อยเป็น 5-3-5 (ยกเว้นคลื่น B เป็น Triangle)

BTC เกิดรูปแบบ Zigzag A-B-C | 5-3-5


4. Flat : ประกอบด้วย 3 คลื่นหลัก ระบุคลื่นเป็น A-B-C คลื่นย่อยเป็น 3-3-5

USDTHB M30 เกิด Expanded Flat ประกอบด้วยคลื่น A-B-C มีคลื่นย่อย 3-3-5 คลื่น


5. Triangle : ประกอบด้วย 5 คลื่นหลัก ระบุคลื่นเป็น A-B-C-D-E คลื่นย่อยเป็น 3-3-3-3-3GULF W1 Triangle 5 คลื่น A-B-C-D-E ต่างก็มี 3 คลื่นย่อย


6. Combination ประกอบด้วย 5 คลื่นหลัก ระบุคลื่นเป็น W-X-Y : คลื่นย่อยเป็น 3-3-3 Combination W-X-Y-X-Z : 3-3-3-3-3


COFFEE H4 Combination W-X-Y-X-Z (3-3-3-3-3)